Schotertuin

Privacybeleid

Privacyverklaring Stichting Doe-Tuinen Haarlem (hierna te noemen ‘Doe-Tuinen’, waaronder ook de tuincommissie wordt gerekend, waar uw complex onder valt).

1) Introductie 
Doe-tuinen zijn ‘de groene trefpunten’ die zowel het recreatief, het natuurlijk als het sociaal maatschappelijk gebruik van het openbaar groen in Haarlem mede mogelijk maken.
Doe-Tuinen is vele jaren actief in het stimuleren van kleinschalig tuinieren en het verzorgen van informatie hierover. Tevens in het ondersteunen in de meest brede zin van het woord van de tuincommissies van de 7 complexen in Haarlem.
Met deze privacyverklaring informeert Doe-Tuinen u over de persoonsgegevens die Doe-Tuinen in het kader van bovengenoemde verzamelt en gebruikt.
Er worden geen gegevens verzamelt als gevolg van het bezoeken en gebruiken van de website van de stichting.
Doe-Tuinen draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die u aan Doe-Tuinen verstrekt vertrouwelijk worden behandeld.

2) Persoonsgegevens
Doe-Tuinen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Doe-Tuinen. Het kan gaan om de volgende persoonsgegevens:
o voor- en achternaam;
o adresgegevens;
o telefoonnummer;
o e-mailadres.
Bij inschrijvingen voor een tuin kan ook worden gevraagd om:
o geslacht;
o betalingsgegevens;
o (nood-)telefoonnummer.

3) Toestemming
Na opname in de administratie van Doe-Tuinen wordt niet meer om toestemming gevraagd voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

4) Doeleinden
Doe-Tuinen kan persoonsgegevens verwerken om u te informeren over de activiteiten van Doe-Tuinen:
o Bijvoorbeeld voor het aan u verzenden van digitale nieuwsbrieven, agenda´s
en verslagen van kwartaaloverleg, uitnodigingen, aankondigingen van
evenementen. U kunt zich altijd afmelden voor deze mailingen.
o Voor het beantwoorden van vragen en het verstrekken van informatie;
o Voor contact op uw eigen verzoek;
o Voor het bereiken van naasten in geval van een noodsituatie.

5) Bewaartermijn
Doe-Tuinen bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden uiterlijk tot twee jaar na uitschrijving bewaard.

6) Delen met anderen
De persoonsgegevens die Doe-Tuinen verzamelt en verwerkt, worden uitsluitend voor eigen doeleinden gebruikt en niet aan derden verstrekt, tenzij voor de uitvoering van een overeenkomst of een wettelijke verplichting.
Persoonsgegevens kunnen in opdracht van Doe-Tuinen worden verwerkt door zogenoemde verwerkers. De verwerkers handelen onder de verantwoordelijkheid van Doe-Tuinen en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren.

7) Beveiligen
Doe-Tuinen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

8) Beeldmateriaal en/of foto’s
Doe-Tuinen maakt bij sommige activiteiten foto’s. Deze foto’s/dit beeldmateriaal worden/wordt niet gebruikt om een persoon of personen te identificeren. Deze materiaal kunnen alleen gebruikt worden voor PR & Communicatie- activiteiten en promotiedoeleinden van Doe-Tuinen. Bij deelname aan een activiteit gaat u automatisch akkoord met gebruik van het beeldmateriaal voor promotie van de activiteiten van Doe-Tuinen.

9) Cookies
Stichting Doe-Tuinen maakt op haar website geen gebruik van cookies.

10) Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, aan te laten vullen, te laten beperken of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, aanvulling, beperking of verwijdering sturen naar doetuinen@gmail.com
Doe-Tuinen zal zo snel mogelijk, doch binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

11) Klachten
Wanneer u een klacht heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neem dan contact op via doetuinen@gmail.com
Mocht u met hem er niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Doe-Tuinen, wanneer u van mening bent dat deze verwerking inbreuk maakt op de privacyregelgeving. Meer informatie kunt u hierover vinden op de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

12) Feedback 
Mocht u nog vragen hebben over de privacyverklaring van Doe-Tuinen neem dan contact op met Joost Post.

Contact 
Contactpersoon bescherming persoonsgegevens: Joost Post | mail naar: doetuinen@gmail.com