Schotertuin

Tuinreglement en afspraken

Tuinreglement en afspraken voor onze Schotertuin

Hieronder volgt het officiële tuinreglement van de Schotertuin, dat ook te vinden is op het mededelingenbord van het tuintjeshuis.

Na dit reglement staat een opsomming van de verdere afspraken en wat u verder moet weten over onze tuin.

TUINREGLEMENT VOOR DE SCHOTERTUIN
Als tuinder wordt van u verwacht dat u de eigen tuin naar behoren onderhoudt en dat u als vrijwilliger deelneemt aan “de Schotertuin” als geheel. Om duidelijk te maken wat “naar behoren onderhouden” inhoudt, zijn er een aantal gebruiksregels opgesteld (het reglement).

Reglement

 1. Een Doe-tuin heeft een oppervlakte van ongeveer 25 m² en dient alleen om daarop als ontspanning te tuinieren. Verkoop van de gewassen is dus niet toegestaan.
 2. Van gebruikers wordt verwacht dat zij hun tuin goed onderhouden en onkruidvrij houden.
 3. Alle gebruikers zijn verplicht de statuten en reglementen van de Stichting Doe-tuinen op te volgen.
 4. Gebruikers zijn volledig aansprakelijk en verantwoordelijk voor hun bezoekers, ook voor hun gedragingen.
 5. Honden zijn alleen aangelijnd op de tuin toegestaan.
 6. Gebruikers zijn verplicht om op hun tuin werkzaamheden toe te staan die het bestuur noodzakelijk acht voor instandhouding of verbetering van het complex dan wel aangrenzende tuinen.
 7. U mag niet oogsten van andermans tuin zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker van die tuin. Bij misbruik wordt u de toegang tot het complex ontzegd.
 8. Tuinafval dat niet in de eigen tuin verwerkt kan worden, dient u mee te nemen naar huis.
 9. Het gebruik van gif of andere chemische stoffen is niet toegestaan en leidt tot uitsluiting.
 10. Glasbouw is niet toegestaan op de tuin.
 11. De beplanting mag niet hoger zijn dan 150 cm. Soms wordt een hoogte van 180 cm gedoogd als andere tuinders daar geen last van hebben.
 12. Het planten van bomen is niet toegestaan. Lage fruitboompjes zijn uitsluitend toegestaan met toestemming van de tuincommissie.
 13. Pas zoveel mogelijk wisselteelt toe. Dus kweek gewassen niet steeds op dezelfde plaats.
 14. Erfafscheidingen (paden) moeten worden vrijgehouden van onkruid en beplanting. Ze mogen ook niet als opslagruimte worden gebruikt.
 15. Gebruikers van tuinen, gelegen aan een verhard pad, dienen ook dit pad onkruidvrij te houden.
 16. Materiaal en gereedschap, eigendom van de Stichting, mag niet mee naar huis worden genomen maar moet na gebruik worden schoongemaakt en in het Tuintjeshuis worden opgeborgen. Materiaal van tuinders zelf mag niet in het Tuintjeshuis worden opgeslagen.
 17. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor eigen materialen en tuingereedschap. De Schotertuin en de Stichting zijn hiervoor niet aansprakelijk.
 18. Gebruiker draagt zorg voor vrije doorgang op de paden rondom de eigen tuin.
 19. Bij beëindiging van het gebruik dient de tuin “zwart” te worden opgeleverd, tenzij u anders met de tuincommissie overeenkomt.
 20. Elke gebruiker kan zich volgens de daarvoor geldende regels beschikbaar stellen voor deelname in het bestuur van de Stichting of in de tuincommissie.

Als u een tuin overweegt

 1. Alle inwoners van Haarlem kunnen zich aanmelden voor het in gebruik nemen van een Doe-tuin.
 2. Aanmelding gebeurt op deze site via de knop ‘aanmelden wachtlijst’.
 3. Als er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare tuinen wordt er een wachtlijst opgesteld.
 4. Zodra u zich op de wachtlijst heeft laten plaatsen dient u zich ook aan te melden voor de nieuwsbrief. Deze bevat namelijk ook informatie voor mensen op de wachtlijst.
 5. Mensen die zich hebben opgegeven voor het gebruik van een Doe-tuin krijgen, in volgorde van de datum van aanmelding, een vrijkomend tuintje toegewezen door de tuincommissie.
 6. Het weigeren van een tuin kan betekenen dat u onderaan de wachtlijst wordt geplaatst.
 7. Als u een tuin krijgt toegewezen, betaalt u de vastgestelde borg en bijdrage aan de penningmeester van de tuincommissie.
 8. Gebruikers betalen een borgsom voor het bij beëindiging schoon opleveren van de tuin (basistarief € 50) en € 15 voor de sleutel. Deze borgsommen worden teruggegeven bij het opzeggen van een schone tuin en bij het inleveren van de sleutel. Wordt de tuin niet schoon opgeleverd en/of de sleutel niet ingeleverd dan vervalt uw recht op teruggave borggelden.
 9. Zodra u een tuin is toegewezen en u de bijdrage en de borg heeft betaald wordt u een “gebruiker” genoemd.
 10. Gebruikers mogen hun tuin slechts overdragen aan de tuincommissie; de gebruiker is verantwoordelijk voor de eigen tuin.
 11. Uiterlijk 31 maart moet iedereen zijn of haar tuin onkruidvrij hebben gemaakt.
 12. De tuincommissie gaat ervan uit dat de gebruikers aan een onderhoudsteam of aan de Algemene Werkzaamheden deelnemen.
 13. Het gebruik van het tuingereedschap is voor eigen risico.

Overkoepelend reglement van de Stichting Doe-Tuinen Haarlem
Zie voor dit reglement de site van de Stichting Doe-Tuinen Haarlem (www.doetuinenhaarlem.nl).

 

WAT U VERDER ALS DEELNEMER VAN DE SCHOTERTUIN MOET WETEN

De Schotertuin is één van de doe-tuinen van de Stichting Doe-Tuinen Haarlem (www.doetuinenhaarlem.nl).
Aanvankelijk beheerde de gemeente Haarlem vanaf 1993 de doe-tuinen, maar door bezuinigingen werd het voortbestaan van de doe-tuinen in 2004 bedreigd. Een aantal enthousiaste vrijwilligers besloot toen in 2005, in overleg met de gemeente, een stichting op te richten en het beheer van de tuinen over te nemen van de gemeente. De gemeente reageerde heel positief en steunt het werk van de stichting tot op de dag van vandaag.

De Stichting Doe-Tuinen Haarlem en de complexen met doe-tuinen worden dus in stand gehouden door vrijwilligers. Dat geldt ook  voor de Schotertuin. Het complex is door de inzet van vele vrijwilligers ontstaan. Bij de start van de stichting in 2005 was de Schotertuin in feite een braakliggend stuk grond. Meer niet.
De vrijwilligers van de Schotertuin zijn in de beginjaren dan ook vooral bezig geweest met het binnenhalen van geld bij diverse fondsen. Veel fondsen hebben dit initiatief gesteund met een stevig bedrag. Noodzakelijk voor de aanleg van handpompen, de bouw van een centraal terras en tuinhuis met gereedschap, de bouw van een toilet, het aanschaffen van tuinmeubilair voor het terras, enzovoorts.

Andere vrijwilligers overlegden met gemeentelijke instanties over de nodige vergunningen en weer anderen assisteerden bij het aanleggen van de betegelde paden, de bouw van het toilet en het tuinhuis, enz.

Het resultaat van al dit vrijwilligerswerk is nu zichtbaar en bijna 200 tuintjes kunnen door mensen met liefde voor de natuur gebruikt worden.

Tuincommissie

De Schotertuin heeft een Tuincommissie die (ook administratief) zorgt voor het beheer van de tuinen. Daarnaast zijn er werkteams waarin tuinders meewerken op verschillende terreinen, met een lid van de tuincommissie als contactpersoon. Buiten deze werkgroepen zijn diverse mensen in overleg met de tuincommissie actief bezig met extra klussen. Zoals het bijhouden van een gemeenschappelijk stukje tuin, het onderhouden van greppels, het schilderen van de gebouwen, het herstellen van gemeenschappelijke paden.

Zonder die inzet van vrijwilligers zou de Schotertuin er niet zijn. En dat schept ook verplichtingen. Als de vrijwilligers het laten afweten is het gedaan met de Schotertuin.
Het is goed als iedere tuinder dat beseft en zijn steentje bijdraagt aan het succesvol voortbestaan van de Schotertuin.

Algemene afspraken

De belangrijkste afspraak is dat iedere tuinder zorgt voor het onderhoud van zijn eigen tuin. Dat wil zeggen dat de tuin zichtbaar goed wordt onderhouden. Juist dat maakt het complex interessant voor iedereen. Ieder kan zich op zijn eigen stukje grond als liefhebber van de natuur op zijn of haar eigen manier uitleven. En de som der delen levert een mooi moestuincomplex op.

Iedere deelnemer kan zijn tuin naar zijn eigen inzicht inrichten en beplanten. Alleen mag die beplanting in principe niet hoger zijn dan 150 cm, al wordt soms een hoogte van 180 cm gedoogd als andere tuinders daar geen last van hebben. Uiteraard mag uw buurman of buurvrouw geen overlast ondervinden van uw beplanting. Hoewel iedere tuinder zijn eigen keuzes kan maken bij de beplanting is het in verband met ziektes niet toegestaan om aardappelen te telen. Hetzelfde geldt voor het kweken van tomaten.

Uiteraard wordt onkruid milieuvriendelijk bestreden, ook op de paden rondom het eigen tuintje. Op het mededelingenbord hangt een overzicht wie welk pad moet schoonhouden. Onkruid moet door de tuinder zelf worden verwerkt. Bijvoorbeeld in een kuil of composthoop in de eigen tuin, of door het mee naar huis te nemen voor de groenbak. Er is op de tuin geen centrale plek voor het verwerken van onkruid.

Helaas hebben we last van kweekgras en sinds een paar jaar ook van heermoes (of paardenstaart). Allebei vermenigvuldigen ze zich via de wortels.

Voordat u begint met zaaien of planten moet u het kweekgras zorgvuldig verwijderen. Dit zal u een hoop ellende in de toekomst besparen. Het wortelt vrij diep, maar goed wegwerken “met wortel en al” zorgt ervoor dat de bestrijding makkelijker te doen is. Neem ze mee naar huis en gooi ze in de vuilcontainer. Niet in de compost en niet onderspitten dus. Heermoes wortelt heel erg diep en kan dus niet “met wortel en al” verwijderd worden. Regelmatig wegwerken door schoffelen en uittrekken zorgt er voor dat de plant op den duur de strijd opgeeft. De dode stengels kunnen op de grond blijven liggen. Ze bevatten veel mineralen. Lavameel strooien is ook een manier van bestrijden. Zie voor verdere tips het internet. Vraag zo nodig andere tuinders om advies.

Enkele algemene aanwijzingen

De sleutel die u gekregen hebt past op het hek, de deuren van tuingereedschap deel van het tuintjeshuis en op het toilet. Let goed op dat u alles weer afgesloten achterlaat.
In het tuintjeshuis bevindt zich gereedschap dat door alle tuinders gebruikt kan worden. De diverse harken, schoffels, vorken, spades, kruiwagens, gieters, emmers, enz. zijn eigendom van de Schotertuin. Na gebruik het gereedschap schoon maken en weer terughangen.
In het tuintjeshuis is een kleine bibliotheek over tuinieren. Deze boeken kunnen ter plekke ingezien worden.

De zandbak is vrij te gebruiken. Ook hier geldt: opruimen en ordelijk achterlaten.
Honden aan  de lijn zijn toegestaan bij het werken in de eigen tuin.

Algemene Werkzaamhedenen
In de regel worden twee keer per jaar “algemene werkzaamheden” gehouden. Hieronder wordt het onderhoud van het gehele complex verstaan. Dit gebeurt bij de opening en bij de sluiting van het seizoen. De bedoeling is dat iedereen die een tuin heeft  hier aan meewerkt. Zo houden we ons tuincomplex op orde. Meer informatie zie tab “algemene werkzaamheden”.

Werkgroepen
De Schotertuin kent een aantal werkgroepen. Zie hiervoor de homepage.

Schouwen van de tuinen

Het schouwen (keuren) van de tuinen gebeurt door leden van de tuincommissie. Dit gebeurt doorgaans iedere drie weken. Tuinders die zich niet houden aan het Tuinreglement en hun tuin verwaarlozen worden schriftelijk door de tuincommissie gewaarschuwd en lopen het risico hun tuin kwijt te raken (zie de knop ‘schouw’ in de menubalk).