Schotertuin

Tuinreglement en afspraken

Tuinreglement en afspraken voor onze Schotertuin

Wat u als (nieuwe) deelnemer op de Schotertuin moet weten.

De Schotertuin is één van de zeven doe-tuinen van de Stichting Doe-tuinen in Haarlem (kijk op internet: www.doetuinenhaarlem.nl).
De gemeente Haarlem beheerde vanaf 1993 de doetuinen. Vanwege gemeentelijke bezuinigingen werd het voortbestaan van de doetuinen in 2004 bedreigd. Een aantal enthousiaste vrijwilligers besloot toen, in overleg met de gemeente, een stichting op te richten en het beheer van de tuinen over te nemen van de gemeente. Deze stichting is in 2005 ontstaan.

De gemeente werkte heel positief mee met dit initiatief en steunt het werk van de stichting tot op de dag van vandaag.

Met nadruk vermelden wij dat de stichting en de tuinen dus in stand worden gehouden door vrijwilligers.

Dat geldt ook voor de Schotertuin zelf. Het complex, zoals dat er nu uitziet, is door de inzet van vele vrijwilligers ontstaan. Bij de start van de stichting was de Schotertuin in feite een braakliggend stuk grond. Meer niet.
De vrijwilligers van de Schotertuin zijn bijvoorbeeld in de beginjaren bezig geweest met het verzamelen van geld van diverse fondsen om de aanleg van handpompen, de bouw van een centraal terras en tuinhuis met gereedschap, de bouw van een toilet, het aanschaffen van tuinmeubilair voor het terras, enz. mogelijk te maken. Veel fondsen hebben dit initiatief gesteund met een stevig bedrag. Andere vrijwilligers hebben overlegd met gemeentelijke instanties om de nodige vergunningen te krijgen. Weer anderen hebben geassisteerd bij het aanleggen van de betegelde paden, de bouw van het toilet en het tuinhuis, enz.

Het resultaat van al dit werk is nu zichtbaar en zo’n 180 tuintjes kunnen door mensen met liefde voor de natuur gebruikt worden.

De vrijwilligers zijn nog steeds zeer actief. De Schotertuin kent een tuincommissie waar het beheer (ook administratief) met elkaar wordt geregeld. Daarnaast zijn er werkteams waar diverse deelnemers in meewerken met een tuincommissielid als contactpersoon. En buiten deze werkgroepen zijn diverse mensen in overleg met de tuincommissie actief in het doen van extra klussen. Bijvoorbeeld het bijhouden van een gemeenschappelijk stukje tuin, het onderhouden van greppels, het schilderen van de gebouwen, het herstellen van gemeenschappelijke paden.

Met nadruk mag gesteld worden dat zonder al die inzet van vrijwilligers de Schotertuin er niet zou zijn.
Het feit dat de tuin mogelijk is door vrijwilligerswerk is heel fijn, maar maakt e.e.a. ook kwetsbaar. Als de vrijwilligers het af laten weten is het gedaan met de Schotertuin.
Het is goed als iedere tuinder dat beseft en zichzelf in feite als een van de vrijwilligers ziet die dit project mogelijk maken.

Bovendien zijn er enkele algemene afspraken.

De belangrijkste afspraak is eigenlijk dat iedere deelnemende tuinder zorg draagt voor de eigen tuin. Dat betekent wel het één en ander. Iedere deelnemer zorgt ervoor dat de eigen tuin onderhouden wordt. Dat wil zeggen dat de tuin regelmatig bebouwd wordt met datgene wat men wil verbouwen of kweken. De tuin wordt “onderhouden” en dat is duidelijk zichtbaar. Juist dat maakt het complex interessant voor iedereen: op ieder stukje grond leeft een liefhebber van de natuur zich uit op zijn of haar eigen manier. Dat geeft een mooi geheel aan verschillende tuintjes.
Iedere deelnemer kan naar eigen inzicht de tuin beplanten. De beplanting mag in principe niet hoger zijn dan 150 cm. Soms wordt een hoogte van 180 cm gedoogd als andere tuinders daar geen last van hebben. Uiteraard mag de deelnemer naast u geen overlast ondervinden van al uw beplanting. Aardappelen mogen beslist niet geteeld worden in verband met ziektes. Het kweken van tomaten wordt om dezelfde reden ten sterkste afgeraden.

Uiteraard wordt onkruid milieuvriendelijk bestreden, ook op de paden rondom het eigen tuintje. Wie welk pad verondersteld wordt schoon te houden staat op een overzicht dat op het mededelingenbord hangt.

“Eigen onkruid” wordt zelf verwerkt. Dat betekent dat iedere deelnemer eigen afval aan onkruid in de eigen tuin onderspit, een kleine compostmogelijkheid maakt op het tuintje of het groenafval meeneemt naar huis om in de groenbak te gooien.

Helaas hebben we last van kweekgras en sinds een paar jaar ook van heermoes (of paardenstaart). Allebei vermenigvuldigen ze zich via de wortels en moeten met wortel en al worden verwijderd. Neem ze mee naar huis en gooi ze in de vuilcontainer. Zorg ervoor dat ze niet in uw compost terechtkomen, anders komt u er nooit vanaf. Voordat u begint: verwijder zorgvuldig het kweekgras voordat u gaat zaaien of planten. Dit zal u een hoop ellende in de toekomst besparen. Het wortelt vrij diep, maar goed wegwerken zorgt ervoor dat de bestrijding makkelijker te doen is. Bij heermoes is dit helaas lastiger, maar ook hier geldt dat de aanhouder wint. Diep weghalen zodra het letterlijk de kop opsteekt, en in de vuilcontainer thuis. Niet in de compost en niet onderspitten dus. Vraag zo nodig andere tuinders om advies.

Enkele algemene aanwijzingen

De sleutel die u gekregen hebt past op het hek, de deuren van het tuintjeshuis op het terras en op het toilet. De bedoeling is dat alles afgesloten achtergelaten wordt.
In het tuintjeshuis bevindt zich gereedschap dat door alle tuinders gebruikt kan worden. Harken, schoffels, vorken, spades, kruiwagens, gieters, emmers, enz. zijn eigendom van de Schotertuin. Na gebruik wordt het gereedschap schoongemaakt teruggebracht, zodat een volgende gebruiker er plezierig mee kan werken.
In het tuintjeshuis is ook een kleine bibliotheek over tuinieren. Deze boeken kunnen ter plekke ingezien worden.
Ook vindt u daar een drietal parasols, die met warm weer buiten uitgezet kunnen worden. Uiteraard na gebruik retourneren.
De zandbak is vrij te gebruiken. Uiteraard geldt ook hier: ordelijk achterlaten na het spelen!
Op de Schotertuin is het toegestaan honden aangelijnd bij de eigen tuin te hebben als men aan het werk is.

Nieuwe leden
De nieuwe leden kunnen de sleutel na betaling van borgsom en tuingebruik ontvangen na bezichtiging van de beschikbare tuinen. Aspirantleden zullen hiervoor worden uitgenodigd op ‘een zaterdag’ voordat het tuinseizoen begint.

Algemene Werkzaamheden
Hieronder wordt het onderhoud van het gehele complex verstaan. Dit vindt in de regel tweemaal per jaar plaats: bij de opening en bij de sluiting van het seizoen. Wij veronderstellen dat iedereen hier aan meedoet. Meer informatie zie tab “algemene werkzaamheden”.

Werkgroepen
De Schotertuin kent een aantal werkgroepen. Zie hiervoor de homepage. Enthousiaste vrijwilligers ter aanvulling van deze teams zijn altijd welkom!

Hieronder volgt het officiële tuinreglement van de Schotertuin dat o.a. ook is in te zien op het mededelingenbord van het tuintjeshuis.

Schouwen van de tuinen
Het schouwen (keuren) van de tuinen gebeurt door leden van de tuincommissie. Dit vindt iedere drie weken plaats. Mensen die zich niet houden aan het tuinreglement worden schriftelijk door de tuincommissie benaderd. Dit heeft consequenties voor de gebruiker (zie de knop ‘schouw’ in de menubalk)

Tuinreglement voor de Schotertuin
Als tuinder wordt van u verwacht dat u de eigen tuin naar behoren onderhoudt en dat u als vrijwilliger deelneemt aan “de Schotertuin” als geheel. Om duidelijk te maken wat “naar behoren onderhouden” inhoudt, zijn er een aantal gebruiksregels opgesteld (het reglement).

Reglement

1. Een Doe-tuin heeft een oppervlakte van ongeveer 25 m² en dient alleen om daarop als ontspanning te tuinieren. Verkoop van de gewassen is dus niet toegestaan.
2. Van gebruikers wordt verwacht dat zij hun tuin goed onderhouden en onkruidvrij houden.
3. Alle gebruikers zijn verplicht de statuten en reglementen van de Stichting Doe-tuinen op te volgen.
4. Gebruikers zijn volledig aansprakelijk en verantwoordelijk voor hun bezoekers, ook voor hun gedragingen.
5. Honden zijn alleen aangelijnd op de tuin toegestaan.
6. Gebruikers zijn verplicht om op hun tuin werkzaamheden toe te staan die het bestuur noodzakelijk acht voor instandhouding of verbetering van het complex dan wel aangrenzende tuinen.
7. U mag niet oogsten van andermans tuin zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker van die tuin. Bij misbruik wordt u de toegang tot het complex ontzegd.
8. Tuinafval dat niet in de eigen tuin verwerkt kan worden, dient u mee te nemen naar huis.
9. Het gebruik van gif of andere chemische stoffen is niet toegestaan en leidt tot uitsluiting.
10. Glasbouw of plastic kasjes op de tuin zijn alleen toegestaan met toestemming van de tuincommissie.
11. De beplanting mag niet hoger zijn dan 150 cm. Soms wordt een hoogte van 180 cm gedoogd als andere tuinders daar geen last van hebben.
12. Het planten van bomen is niet toegestaan. Lage fruitboompjes zijn uitsluitend toegestaan met toestemming van de tuincommissie.
13. Pas zoveel mogelijk wisselteelt toe. Dus kweek gewassen niet steeds op dezelfde plaats.
14. Aardappelteelt is verboden wegens ziekte. Om dezelfde reden worden tomaten afgeraden.
15. Erfafscheidingen (paden) moeten worden vrijgehouden van onkruid en beplanting. Ze mogen ook niet als opslagruimte worden gebruikt.
16. Gebruikers van tuinen, gelegen aan een verhard pad, dienen ook dit pad onkruidvrij te houden.
17. Materiaal en gereedschap, eigendom van de Stichting, mag niet mee naar huis worden genomen maar moet na gebruik worden schoongemaakt en in het Tuintjeshuis worden opgeborgen. Materiaal van tuinders zelf mag niet in het Tuintjeshuis worden opgeslagen.
18. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor eigen materialen en tuingereedschap. De Schotertuin en de Stichting zijn hiervoor niet aansprakelijk.
19. Gebruiker draagt zorg voor vrije doorgang op de paden rondom de eigen tuin.
20. Bij beëindiging van het gebruik dient de tuin “zwart” te worden opgeleverd, tenzij u anders met de tuincommissie overeenkomt.
21. Elke gebruiker kan zich volgens de daarvoor geldende regels beschikbaar stellen voor deelname in het bestuur van de Stichting of in de tuincommissie.

Als u een tuin overweegt

1. Alle inwoners van Haarlem kunnen zich aanmelden voor het in gebruik nemen van een Doe-tuin.
2. Aanmelding gebeurt op deze site via de knop ‘aanmelden wachtlijst’.
3. Als er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare tuinen wordt er een wachtlijst opgesteld.
4. Zodra u zich op de wachtlijst heeft laten plaatsen dient u zich ook aan te melden voor de nieuwsbrief. Deze bevat namelijk ook informatie voor mensen op de wachtlijst.
5. Mensen die zich hebben opgegeven voor het gebruik van een Doe-tuin krijgen, in volgorde van de datum van aanmelding, een vrijkomend tuintje toegewezen door de tuincommissie.
6. Het weigeren van een tuin kan betekenen dat u onderaan de wachtlijst wordt geplaatst.
7. Als u een tuin krijgt toegewezen, betaalt u de vastgestelde borg en bijdrage aan de penningmeester van de tuincommissie.
8. Gebruikers betalen een borgsom voor het bij beëindiging schoon opleveren van de tuin (basistarief € 50) en € 15 voor de sleutel. Deze borgsommen worden teruggegeven bij het opzeggen van een schone tuin en bij het inleveren van de sleutel. Wordt de tuin niet schoon opgeleverd en/of de sleutel niet ingeleverd dan vervalt uw recht op teruggave borggelden.
9. Zodra u een tuin is toegewezen en u de bijdrage en de borg heeft betaald wordt u een “gebruiker” genoemd.
10. Gebruikers mogen hun tuin slechts overdragen aan de tuincommissie; de gebruiker is verantwoordelijk voor de eigen tuin.
11. Uiterlijk 31 maart moet iedereen zijn of haar tuin onkruidvrij hebben gemaakt.
12. De tuincommissie gaat ervan uit dat de gebruikers aan een onderhoudsteam of aan de Algemene Werkzaamheden deelnemen.
13. Het gebruik van het tuingereedschap is voor eigen risico.

Overkoepelend reglement van de Stichting Doe-Tuinen Haarlem
Zie voor dit reglement de site van de Stichting Doe-Tuinen Haarlem (www.doetuinenhaarlem.nl).