Schotertuin

Het bestuur

Het bestuur

Bestuurlijk gezien behoorde het terrein van de Schotertuin tot 1798 tot de ‘heerlijkheid’ Schoten.
Deze heerlijkheid viel tot 1722 onder het gezag van de Heer van Brederode.

De naam heerlijkheid is als volgt te verklaren. In de Graventijd (12e-14e eeuw) probeerde men gronden en moerassen te ontginnen voor landbouw en veeteelt. Deze ontginning werd ook ‘roding’ (rooien van bossen) genoemd. De uitgang ‘rode’ komt in verschillende benamingen voor. Het uit de duinen vloeiende water werd afgevoerd via een natuurlijke weg (beken) en door gegraven sloten en vaarten (Delft, Houtvaart) naar het Spaarne, de Rijn of het Wijkermeer. Er ontstonden daardoor grote rechthoekige stukken grond, die door de graaf van Holland in leen werden gegeven aan een ‘heer’, waarbij bepaalde bestuurlijke rechten en gezag werden overgedragen. Zo ontstond een ‘heerlijkheid’, waarop een hoeve werd gebouwd. Meestal was een heerlijkheid erfelijk bezit.

De heerlijkheid Schoten liep van het Spaarne ter weerzijde van de Jan Gijzen Santvaert tot aan de Delft. Zie hiernaast een deel van een ingekleurde kopergravure uit 1610.

Het is heel moeilijk om exact de grenzen aan te geven van de landgoederen die in bezit of in gebruik waren van particulieren in de heerlijkheid Schoten. Dat komt o.a. doordat de archieven van de gemeente Schoten in 1927 voor een belangrijk deel zijn verdwenen. Vaak werden de grenzen ook omschreven volgens destijds herkenbare punten in het veld. En al die punten zijn nu uiteraard verdwenen.

In 1722 stierf de laatste heer van Brederode kinderloos en verviel de heerlijkheid Schoten aan de Graven van Holland, die het verkochten aan Paulus Loot. Hij kocht ook diverse andere heerlijkheden in de omgeving op (o.a. Zandvoort, Haarlemmerliede, Akendam). Hij was Commissaris van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden te Lissabon en werd door al zijn aankopen “grootgrondbezitter”en Heer van Zandvoort. Op 31 Mei 1723 werd Paulus Loot als Heer van Zandvoort ingehuldigd.

Dus uw doetuintje is nog in bezit geweest van de Heren van Brederode en van Zantvoort!!

Rond 1798 werden de heerlijke rechten opgeheven in het gehele land (de tijd van Napoleon, de Bataafse Republiek) en ontstonden de gemeenten. Schoten werd door samenvoeging met diverse andere heerlijkheden de plattelandsgemeente “Schoten en Gehuchten”.
Rond 1812, tijdens de Franse tijd, werd Schoten bij de gemeente Spaarndam gevoegd. Bij de terugkeer van het Koninkrijk werd Schoten weer een zelfstandige gemeente (1817).
In 1927 annexeerde de gemeente Haarlem Schoten.

Lees verder: